top of page
  • Writer's pictureConny Hertzberg

DiPP-R erhåller en förbeställning och ingår i ett samarbete med MoveByBike

DiPP-R erhåller en förbeställning av DiPP-R Last-Mile delivery system samt ingår samarbete med MoveByBike


Det miljövänliga logistik- och transportbolaget MoveByBike Europe AB (”MoveByBike”) har tecknat ett samarbetsavtal med DIPP-R AB (”DIPP-R”). MoveByBike har med sin transportlösning med cykelburna leveranser tagit en tätposition på marknaden som ett hållbart och effektivt transportalternativ i tätorter för e-handeln. Samarbetsavtalet innebär en förbeställning och anpassning av DiPP-R LMD system med mobila micro hubbar för MoveByBike.


Med en växande e-handel räcker det inte med att man går in och gör riktade åtgärder på delar av kedjan. Istället för att suboptimera det existerande systemet behövs ett nytt system som är gjort för små leveranser till flera leveranspunkter och för att förändra ett system behövs det utmanare och visionärer.“Vi tar oss an utmaningarna transportbranschen står inför med ett egenutvecklat och patentsökt last-mile delivery system som kan hantera de ökande volymerna från en e-handel i exponentiell tillväxt till lägre kostnad, klimatneutralt och som dessutom reducerar trafik i städerna. Genom samarbetsavtalet med MoveByBike ser vi fram emot att tillsammans bidra till en smartare stad för en hållbar framtid.” säger Conny Hertzberg, grundare och VD på DiPP-R.


MoveByBike är en aktör inom hållbara tätortsleveranser som med sitt koncept med cykelburna leveranser effektiviserar den sista leveranssträckan i leveranskedjan samtidigt som man reducerar bil och lastbilstrafik i innerstäderna. DiPP-R och MoveByBike ingår nu i ett samarbetsavtal för att gemensamt verka för ett mer hållbart last-mile delivery system där MoveByBike har lagt en förbeställning på DiPP-R LMD system med mobila mikrohubbar som anpassas för MoveByBikes transportlösning.


”Vi är mycket glada över detta samarbetsavtal med DIPP-R. DIPP-R arbetar för en mer miljövänlig och ekonomisk hållbar leveranstjänst för ”last-mile” vilket går hand i hand med MoveByBikes ambitioner. Samarbetet förenklar våra möjligheter till snabb expansion med etablering av mikrohubbar samt bakomliggande linehaul.”, säger Lisette Hallström VD MoveByBike.


Samarbetet är initierat av Smarter Mobility som båda företagen är medlemmar i. “Denna avsikt ligger långt fram inom fokusområdet “last mile delivery” som kommer kräva nya och smarta lösningar för att vara hållbara och lönsamma i framtiden”, enligt Mats Lindblad, VD Smarter Mobility.För mer information om DIPP-R, vänligen kontakta


Conny Hertzberg, VD

Telefon: 0709-895294

E-post: conny.hertzberg@dipp-r.com


För mer information om MoveByBike, vänligen kontakta


Lisette Hallström, VD

Telefon: +46 (0) 76 020 20 96 

Om DiPP-R AB

DIPP-R utvecklar och levererar system och tjänster för citylogistik, s.k. last-mile delivery, med syftet att göra leveranser i städer och tätorter klimatneutrala och kostnadseffektiva. Systemet består av en unik och patentsökt lösning för hantering och distribution av mobila mikronav som konfigureras för olika ändamål och som distribueras dynamiskt i ett s.k. HUB & SPOKE system. På så sätt uppnås minimal stilleståndstid för både chaufför och fordon vilket leder till att mer paket kan skickas till lägre kostnad och med färre fordon och färre transporter.

.

Om MoveByBike

MoveByBike är verksamma inom e-handel, logistik och mikromobilitet och är idag en av få aktörer på marknaden som arbetar med en helt miljövänlig transport. Transporten sker främst med Bolagets egenutvecklade cykel – en eldriven cykel med en möjlig lastvikt på 200 kilo och lastutrymme på upp till fyra kubikmeter. Bolagets transportcyklar är flexibla och lätta att operera med i städer där trafiken annars är ett problem samtidigt som de möjliggör en högre produktivitet och effektiv transport eftersom de kan arbeta på cykelväg såväl som bilväg. Under 2020 genererade Bolaget en omsättning på cirka 27 MSEK och över 500 000 leveranser genomfördes. MoveByBike har för avsikt att expandera verksamheten i Norden samt bredda sin verksamhet inom e-handel.
In English


DiPP-R receives a pre-order of DiPP-R Last-Mile delivery system and enters into a partnership with MoveByBike


The environmentally friendly logistics and transport company MoveByBike Europe AB (“MoveByBike”) has signed a cooperation agreement with DIPP-R AB (“DIPP-R”). With its transport solution with bicycle-borne deliveries, MoveByBike has taken a leading position in the market as a sustainable and efficient transport alternative in urban areas for e-commerce. The cooperation agreement entails a pre-order and adaptation of DiPP-R LMD systems with mobile micro hubs for MoveByBike.


With a growing e-commerce, it is not enough to go in and take targeted measures on parts of the chain. Instead of sub-optimizing the existing system, a new system is needed that is made for small drop sizes to several delivery points, and to change a system, challengers and visionaries are needed.“We are addressing the challenges facing the transport industry with a patent-pending last-mile delivery system that can handle the growing volumes from e-commerce in exponential growth at lower cost, climate-neutral and which also reduces urban traffic. Through the collaboration agreement with MoveByBike, we look forward to contributing together to a smarter city for a sustainable future. ” says Conny Hertzberg, founder and CEO of DiPP-R.


Movebybike is a player in sustainable urban deliveries which, with its concept of bicycle-borne deliveries, streamlines the last delivery route in the supply chain while reducing car and truck traffic in the inner cities. DiPP-R and MoveByBike are now part of a collaboration agreement to jointly work for a more sustainable last-mile delivery system where MoveByBike has placed a pre-order for DiPP-R LMD system with mobile micro-hubs that are adapted for MoveByBike's transport solution


“We are very pleased with this cooperation agreement with DIPP-R. DIPP-R works for a more environmentally friendly and economically sustainable delivery service for "last-mile", which goes hand in hand with MoveByBike's ambitions. The collaboration simplifies our opportunities for rapid expansion with the establishment of micro-hubs and the underlying linehaul. ”, says Lisette Hallström, CEO of MoveByBike.


The collaboration is initiated by Smarter Mobility, of which both companies are members. "This intention is far ahead in the focus area " last mile delivery " which will require new and smart solutions to be sustainable and profitable in the future", according to Mats Lindblad, CEO of Smarter Mobility.For more information about DIPP-R, please contact


Conny Hertzberg, CEO

Phone: +46 (0) 709-895294

E-mail: conny.hertzberg@dipp-r.com


For more information about MoveByBike, please contact


Lisette Hallström, CEO

Phone: +46 (0) 76 020 20 96 

About DiPP-R

DIPP-R develops and delivers systems and services for city logistics, so-called last-mile delivery, with the aim of making deliveries in cities and urban areas climate-neutral and cost-effective. The system consists of a unique and patent-pending solution for handling and distribution of mobile micro hubs which are configured for different purposes and which are distributed dynamically in a so-called HUB & SPOKE system. In this way, minimal downtime is achieved for both driver and vehicle, which means that more packages can be sent at a lower cost and with fewer vehicles and fewer transports.


About MoveByBike

MoveByBike is active in e-commerce, logistics and micro-mobility and is today one of the few players in the market that works with a completely environmentally friendly transport. The transport takes place mainly with the Company's bespoke bicycle - an electric bicycle with a possible load weight of 200 kilos and cargo space of up to four cubic meters. The company's transport bicycles are flexible and easy to operate in cities where traffic is otherwise a problem, while at the same time enabling higher productivity and efficient transport because they can work on cycle paths as well as car roads. In 2020, the Company generated sales of approximately SEK 27 million and more than 500,000 deliveries were made. MoveByBike intends to expand its operations in the Nordic region and broaden its operations in e-commerce.


114 views0 comments

Recent Posts

See All

Comentarios


Post: Blog2_Post
bottom of page