top of page
  • Writer's pictureConny Hertzberg

DiPP-R och Skanska inleder samarbete kring citylogistikDiPP-R och Skanska har ingått i ett samarbete för att skapa framtidens klimatpositiva stad och som kommer att presenteras under den internationella stadsmässan H22 i Helsingborg.


På 80 hektar mark öster om Helsingborgs stad gror nu framtiden. Här vill Skanska utveckla Sveriges första klimatpositiva stadsdel – Ljusekulla. Målet är ett område som ska bli hållbart på flera plan, både med hänsyn till människors välmående och till miljön.


"På Ljusekulla skapar vi en stadsdel där odlingsbarheten på platsen utvecklas, miljöpåverkan minimeras och att det skapas klimatnytta som kan väga upp för den belastning på klimatet som inte går att undvika", säger Johan Larsson, affärsutvecklare på Skanska Sverige AB


Genom att även addera citylogistik tar Skanska ett unikt helhetsgrepp där hållbarhet även inkluderar social hållbarhet genom en trygg och attraktiv boendemiljö.


"Invånarnas behov av varor går inte att bortse ifrån och i takt med att e-handeln ökar, ökar även behovet av transporttjänster för e-handelsgods. Utmaningen detta för med sig är hur man hanterar växande volymer av e-handelsgods utan att addera fordon och fordonsrörelser i bostadsområden", förklarar Johan.


DiPP-R har utvecklat ett system för citylogistik som karakteriseras av förmågan att hantera mer gods med färre fordon och fordonsrörelser. Detta är möjligt tack vare patentsökt teknik som möjliggör hantering av e-handelsgods med mobila mikrohubbar som inretts med automatiska paketskåp som hämtas på citynära terminaler och lämnas i bostadsområden i ett s.k. hub & spoke (nav och ekrar) system.

"Den största kostnaden i last-mile är chauffören och genom att centralisera pakethanteringen till en cityterminal har vi eliminerat all pakethantering av chauffören och skapat ett väldigt effektivt citylogistiksystem där stilleståndstiden för chaufför och fordon har minimerats. Den omedelbara effekten av detta är ett citylogistiksystem som är i konstant rörelse och som därmed kan hantera stora mängder gods med färre fordon", säger Conny Hertzberg, VD för DiPP-R AB.


Den patentsökta tekniken som gör systemet möjligt är en innovativ batterilösning som ger ett elektriskt leveransfordon i princip obegränsad räckvidd eftersom det aldrig behöver stå still för att laddas.


"Genom att placera batteriet för framdriften av det elektriska fordonet i microhubben, hämtar vi även ett fulladdat batteri varje gång en microhubb hämtas upp", förklarar Conny.


Den patentsökta batterilösningen bidrar även till att lösa ett annat problem nämligen kapacitetsbristen i elnätet.


"Vi blev introducerade för DiPP-R citylogistiksystem och efter att ha analyserat deras lösning, kommit fram till att detta är ett system som inte bara bidrar till lägre CO2 utsläpp utan även bidrar till en attraktivare boendemiljö och en bättre service åt invånarna. Deras innovativ batterilösning och att denna även kan utnyttjas som ett distribuerat energilager skapar förutsättningar för andra typer av tjänster som vi vill titta närmare på", säger Johan.


"Eftersom vårt citylogistiksystem adresserar flera utmaningar än klimatet, vänder sig vårt system också till flera intressenter. Ett samarbete med en så stor aktör som Skanska betyder därför väldigt mycket för oss och vi ser fram emot att vara en del av Skanskas vision för den klimatpositiva staden", avslutar Conny.


68 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page