top of page
  • Writer's pictureConny Hertzberg

DiPPER växlar upp!


Vid bolagsstämma i DIPP-R AB den 28 juni 2021 utsågs Johan Frilund till ny styrelseordförande samt Anna Bjelm till ny styrelseledamot.


Tillkännagivande


Datum: 2021-07-02

Ort: Lund


DIPP-R AB förnyar styrelsen inför såddfinansiering


Vid bolagsstämma i DIPP-R AB den 28 juni 2021 utsågs Johan Frilund till ny styrelseordförande samt Anna Bjelm till ny styrelseledamot. Conny Hertzberg, VD och medgrundare, sitter kvar i styrelsen medan Mats Lindblad och Mats Eliasson avböjt omval.


Johan Frilund kommer närmast från AddSecure AB där han under de senaste två åren byggt upp affärsenheten Smart Transport till en paneuropeisk leverantör av Fleet Management-lösningar med en omsättning som gått från 150 mkr till 600 mkr och från 80 till 470 anställda i 13 länder. Johan har tidigare erfarenhet som VD för det börsnoterade Sensys Gatso Group och som Europachef för infrastruktursegmentet på Flex. Johan sitter också i styrelsen på LifeFinder Systems International AB, Viscando AB samt Preciser AB.

”DIPP-R är det enda koncept för citylogistik som faktiskt löser de växande problemen som den starkt växande e-handeln för med sig. Därför har jag valt att investera och engagera mig i DIPP-R.” säger Johan Frilund.


Anna Bjelm har en lång erfarenhet från logistik och transport samt inom hela Supply Chain. Anna kommer senast från ett uppdrag på Oatly där hon drivit förbättringar inom Supply Chain såsom inbound, digitalisering, outbound där Oatly elektrifierade fordonsflottan. Anna har tidigare erfarenhet som VD för Diab AB, Hanson & Möhring samt Skogens kol och drivit olika delar av Supply Chain inom Dole, Ecophon och Tetra Pak. Anna sitter också i styrelsen på PiiA och Novotek.

”Med sann glädje engagerar jag mig i DIPPER då jag är övertygad att framtiden måste ha en lösning som är miljö-och kundvänligt samt med hög digitaliseringsgrad, detta kan DIPPER bidra med”. säger Anna Bjelm


Mats Lindblad, medgrundare och avgående styrelseordförande i DIPPER, säger: ”Vi är mycket glada att få in Johan och Anna i styrelsen så att vi kan ta nästa steg mot en implementation av DIPPER:s disruptiva citylogistikkoncept.” Conny Hertzberg, medgrundare och VD tillägger: ”Jag ser mycket fram emot att få arbeta tillsammans med Johan och Anna i utveckla affären och bolaget in i nästa fas.”


DIPP-R AB grundades 2019 med ambitionen att väsentligt förändra citylogistiken, s.k. Last-Mile-Delivery, till ett hållbart och lönsamt koncept i den snabbt växande e-handelsmarknaden. DIPPER bygger på ett unikt koncept av elektrifierat leveranssystem och lastbärare som möjliggör en halvering av kostnad per paket och en väsentlig lättnad för stadens redan hårt ansträngda transport- och trafiksystem utan att göra avkall på servicenivån till dess invånare.Announcement


Date: 2021-07-02

Place: Lund


DIPP-R AB renews the board prior to seed financing


The Annual General Meeting of DIPP-R AB on June 28, 2021, appointed Johan Frilund to the new Chairman of the Board and Anna Bjelm to new member of theBoard. Conny Hertzberg, CEO and co-founder, remains on the board while Mats Lindblad and Mats Eliasson declined re-election.


Johan Frilund most recently comes from AddSecure AB, where he for the past two years built up the Smart Transport business unit into a pan-European supplier of Fleet Management solutions with sales increasing from SEK 150 million to SEK 600 million and number of employees from 80 to 470 in 13 countries. Johan also has previous experience as CEO of the publicly listed Sensys Gatso Group and as European Vice President for the infrastructure segment at Flex. Johan also sits on the board of LifeFinder Systems International AB, Viscando AB and Preciser AB.

“DIPPER is the only concept for city logistics that actually solves the growing problems that the rapidly growing e-commerce brings with it. That is why I have chosen to invest and get involved in DIPPER. ” says Johan Frilund.


Anna Bjelm has extensive experience from logistics and transportation as well as in the entire Supply Chain. Anna most recently came from an assignment at Oatly where she has driven improvements in the Supply Chain such as inbound, digitization, outbound where Oatly electrified the vehicle fleet. Anna has previous experience as CEO of Diab AB, Hanson & Möhring and Skogens kol and has managed various parts of Supply Chain within Dole, Ecophon and Tetra Pak. Anna also sits on the board of PiiA and Novotek.

"It is with true pleasure, I get involved in DIPPER as I am convinced that the future must have a solution that is environmentally and customer-friendly and with a high degree of digitization. These are areas where DIPPER can make a solid contribution." says Anna Bjelm


Mats Lindblad, co-founder and outgoing chairman of the board of DIPP-R AB, says: "We are very happy to have Johan and Anna on the board so that we can take the next step towards an implementation of DIPPER's disruptive city logistics concept." Conny Hertzberg, co-founder and CEO, adds: "I am delighted to welcome Anna and Johan onboard on our journey towards cost-efficient last-mile delivery and I am very much looking forward to working with Johan and Anna in taking the business and the company into the next phase."


DIPP-R AB was founded in 2019 with the ambition of significantly changing city logistics, so-called Last-Mile-Delivery, to a sustainable and profitable concept in the fast-growing e-commerce market. DIPPER is based on a unique concept of a unique delivery system and load carriers that enables a halving of cost per package and a significant relief for the city's already strained transport and traffic systems without compromising service to its inhabitants.


163 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page